Suomeksi
   
  

Postadress:
PL 386, 00531 HELSINKI

Besöksadress:
Andra Linjen 17
00530 HELSINGFORS


Kundbetjäning ges via email eller per telefon. Telefonservice är öppet tisdagar och torsdagar klo 10 – 12.


Email:
kirjaamo(at)optum.fi

Telefon:
0295 333 000

Besvär till försäkringsdomstolen

Om Ni är missnöjd med beslutet av besvärsnämnden för studiestöd kan Ni överklaga beslutet hos försäkringsdomstolen. Besvärsskriften lämnas in till Folkpensionsanstalten.

Folkpensionsanstalten prövar, om den har möjlighet att själv rätta beslutet enligt Ert yrkande. Om Folkpensionsanstalten inte rättar sitt beslut, överförs besvärsskriften till försäkringsdomstolen för behandling.

Besvärsskriftens innehåll

Beslutet skall överklagas skriftligt. Ange i besvärsskriften

  • det beslut i vilken Ni söker ändring
  • till vilken del Ni söker ändring i beslutet
  • hur Ni vill att beslutet skall ändras och
  • grunderna för detta

Bifoga beslutet av besvärsnämnden för studiestöd med besvärsanvisning eller en kopia av det och de utredningar som Ni åberopar. Ni kan också lämna in kompletterande utredningar senare.

Uppge Ert namn och kontaktuppgifter. Om talan förs av Er lagliga företrädare eller Ert ombud skall också dennes kontaktuppgifter uppges.

Uppge i besvärsskriften den postadress och eventuell annan adress till vilken meddelanden i saken kan sändas Er.

Ni skall underrätta försäkringsdomstol utan dröjsmål om ändringar i kontaktuppgifterna, medan besvären är anhängiga.

Om talan förs av ett ombud, skall ombudet förete en fullmakt, ifall han eller hon inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde eller rättegångsbiträde med tillstånd.

Besvärstiden

Besvärsskriften skall vara hos Folkpensionsanstalten före öppettidens slut senast den trettionde (30.) dagen efter det att Ni fick del av beslutet. Om Ni inte visar något annat anses Ni ha fått del av beslutet den sjunde (7.) dagen efter den dag beslutet postades av besvärsnämnden av studiestöd med den adress som Ni uppgett.

Besvärsskriften kan lämnas in personligen, av ett bud eller på eget ansvar och egen bekostnad sändas med post. Besvärsskriften kan också sändas elektroniskt.

Om besvärsskriften sänds med post skall den postas i så god tid att postförsändelsen med besvärsskriften eller ett meddelande om att försändelsen anlänt till postkontoret är framme hos Folkpensionsanstalten inom den ovannämnda tiden.

Folkpensionsanstaltens adress är: FPA, PB 10, 00056 FPA
Folkpensionsanstaltens e-tjänst finns i adress: https://www.kela.fi
Folkpensionsanstaltens serviceställen och servicepunkter finns i adress: https://www.kela.fi

För en enskild ändringssökande är behandlingen av besvärsärendet i försäkringsdomstolen avgiftsfritt.

Av Folkpensionsanstalten tas ut en rättegångsavgift på 510 euro i de besvärsärenden som Folkpensionsanstalten har inlett.