Suomeksi
   
  

Postadress:
PL 386, 00531 HELSINKI

Besöksadress:
Andra Linjen 17
00530 HELSINGFORS


Kundbetjäning ges via email eller per telefon. Telefonservice är öppet tisdagar och torsdagar klo 10 – 12.


Email:
kirjaamo(at)optum.fi

Telefon:
0295 333 000

Allmänt om besvärsnämnden för studiestöd

Uppgifter

Besvärsnämnden för studiestöd avgör som första besvärsinstans besvär som gäller studiestöd eller skolresestöd då besvären riktar sig mot beslut som Folkpensionsanstalten har gett.

Det allmänna målet med besvärsnämndens verksamhet är att ge rättvisa, enhetliga och begripligt motiverade beslut i enskilda besvärsärenden.

Besvärsnämndens beslut kan överklagas vidare hos Försäkringsdomstolen, som är högsta besvärsinstans i studiestödsärenden och skolresestödsärenden.

Om besvärsnämnden för studiestöd föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för studiestöd (1080/2012).

Besvärsnämnden för studiestöd hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Nämndens verksamhet finansieras med budgetmedel och nämndens avgöranden är kostnadsfria för parterna.

Medlemmar

Vid besvärsnämnden för studiestöd finns det en ordförande i huvudsyssla, en vice ordförande i bisyssla samt fyra andra medlemmar i bisyssla. Vice ordföranden och medlemmarna har var och en en personlig ersättare. Medlemmarna i besvärsnämnden handlar under domaransvar.

Statsrådet utnämner ordföranden med uppdraget som huvudsyssla tills vidare och de övriga medlemmarna samt deras ersättare för tre år i sänder på framställning av undervisnings- och kulturministeriet. Ordföranden och vice ordföranden ska ha behörighet för domartjänst. Av de övriga medlemmarna ska två ha god kännedom om högskolestudier och två god kännedom om allmänbildande studier eller yrkesinriktade studier efter grundskolan.

Juris magister Sanna-Maria Stenvall fungerar som ordförande för besvärsnämnden.

De av statsrådet utnämnda medlemmarna för mandatperioden 1.5.2022 – 30.4.2025
(personliga ersättare inom parentes):

Vice ordförande budgetrådet Merja Salmi
(regeringsrådet Sami Aalto)

Övriga medlemmar:
regeringsrådet Laura Hansén
(jurist Lauri Linna)

Satu Honkala tills 25.1.2023 och regeringsrådet Anna Kankaanpää från 26.1.2023
(specialsakkunnig Tiina Kärkkäinen)

sakkunnig för socialpolitik Sakari Tuomisto tills 31.10.2023
(samhällspolitisk sakkunnig Antti Hallia tills 31.10.2023)

samhällspolitisk sakkunnig Antti Hallia från 1.11.2023
(sakkunnig för socialpolitik Sakari Tuomisto från 1.11.2023)

sakkunnig för intressebevakning Matti Tujula tills 31.10.2023
(generalsekreterare Eemeli Rajala tills 31.10.2023)

generalsekreterare Eemeli Rajala från 1.11.2023
(sakkunnig för intressebevakning Matti Tujula från 1.11.2023)

Personal

På byrån för besvärsnämnden för studiestöd arbetar ungefär tio personer i huvudsyssla.

Beslutsfattandet i nämnden

Rättskipningsärenden avgörs på föredragning i en sektion, i en sammansättning med en domare eller i plenum. Övriga ärenden avgörs i plenum eller av ordföranden.

I besvärsnämnden för studiestöd finns det två sektioner. I den första sektionen behandlas huvudsakligen besvär som gäller studiestöd för högskolestuderande. I den andra sektionen behandlas i huvudsak besvär som gäller studiestöd för dem som studerar vid gymnasier, yrkesläroinrättningar och medborgarinstitut samt besvär som gäller skolresestöd.

Besvärsärenden som är av principiell betydelse för tillämpningen av lagen i andra motsvarande fall eller i vilka sektionens avgörande skulle avvika från tidigare praxis avgörs i plenum. Till plenum hör medlemmarna i båda sektionerna.

Ordföranden eller vice ordförande kan avgöra bl.a. ärenden som gäller återtagande av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, lämnande av besvär och ansökningar utan prövning, eller återförvisande eller överföring av ärenden i sin helhet till Folkpensionsanstalten med anledning av ny utredning.

Vid behandling av ärenden i besvärsnämnden för studiestöd tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs särskilt. Handläggningen är skriftlig, men för utredning av saken kan en muntlig förhandling hållas vid behov.