Suomeksi
   
  

Besöksadress:
Andra Linjen 17, 4 vån
00530 HELSINGFORS

Öppet vardagar: 10.00 - 15.00


Kundservice stängt tills 30.4.2020


Postadress:
PL 386, 00531 HELSINKI


Telefonservice öppet tisdagar och torsdagar klo 10 – 12


Telefon:
0295 333 000

Fax:
09 323 7960

E-post:
kirjaamo(at)optum.fi

Allmänt om besvärsnämnden för studiestöd

Uppgifter

Besvärsnämnden för studiestöd avgör som första besvärsinstans besvär som gäller studiestöd eller skolresestöd då besvären riktar sig mot beslut som Folkpensionsanstalten har gett.

Det allmänna målet med besvärsnämndens verksamhet är att ge rättvisa, enhetliga och begripligt motiverade beslut i enskilda besvärsärenden.

Besvärsnämndens beslut kan överklagas vidare hos Försäkringsdomstolen, som är högsta besvärsinstans i studiestödsärenden och skolresestödsärenden.

Om besvärsnämnden för studiestöd föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för studiestöd (1080/2012).

Besvärsnämnden för studiestöd hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Nämndens verksamhet finansieras med budgetmedel och nämndens avgöranden är kostnadsfria för parterna.

Medlemmar

Vid besvärsnämnden för studiestöd finns det en ordförande i huvudsyssla, en vice ordförande i bisyssla samt fyra andra medlemmar i bisyssla. Vice ordföranden och medlemmarna har var och en en personlig ersättare. Medlemmarna i besvärsnämnden handlar under domaransvar.

Statsrådet utnämner ordföranden med uppdraget som huvudsyssla tills vidare och de övriga medlemmarna samt deras ersättare för tre år i sänder på framställning av undervisnings- och kulturministeriet. Ordföranden och vice ordföranden ska ha behörighet för domartjänst. Av de övriga medlemmarna ska två ha god kännedom om högskolestudier och två god kännedom om allmänbildande studier eller yrkesinriktade studier efter grundskolan.

Vicehäradshövding Terttu Ujainen fungerar som ordförande för besvärsnämnden.

De av statsrådet utnämnda medlemmarna för mandatperioden 1.5.2019–30.4.2022
(personliga ersättare inom parentes):

Vice ordförande budgetrådet Merja Leinonen
(regeringsrådet Anna Kankaanpää)

Övriga medlemmar:
regeringsrådet Laura Hansén
(Chef för studieärenden Mikko Vanhanen)

undervisningsrådet Jouni Järvinen
(undervisningsrådet Satu Elo)

sakkunning för arbetslivspolitik Antti Hallia tills 31.10.2020
sakkunnig för socialpolitik Jani Sillanpää från 1.11.2020
(Jani Sillanpää tills 31.10.20120; Antti Hallia från 1.11.2020)

generalsekreterare Juuso Luomala
(sakkunnig för socialpolitik Anni Koivisto)

Personal

På byrån för besvärsnämnden för studiestöd arbetar ungefär tio personer i huvudsyssla.

Beslutsfattandet i nämnden

Rättskipningsärenden avgörs på föredragning i en sektion, i en sammansättning med en domare eller i plenum. Övriga ärenden avgörs i plenum eller av ordföranden.

I besvärsnämnden för studiestöd finns det två sektioner. I den första sektionen behandlas huvudsakligen besvär som gäller studiestöd för högskolestuderande. I den andra sektionen behandlas i huvudsak besvär som gäller studiestöd för dem som studerar vid gymnasier, yrkesläroinrättningar och medborgarinstitut samt besvär som gäller skolresestöd.

Besvärsärenden som är av principiell betydelse för tillämpningen av lagen i andra motsvarande fall eller i vilka sektionens avgörande skulle avvika från tidigare praxis avgörs i plenum. Till plenum hör medlemmarna i båda sektionerna.

Ordföranden eller vice ordförande kan avgöra bl.a. ärenden som gäller återtagande av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, lämnande av besvär och ansökningar utan prövning, eller återförvisande eller överföring av ärenden i sin helhet till Folkpensionsanstalten med anledning av ny utredning.

Vid behandling av ärenden i besvärsnämnden för studiestöd tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs särskilt. Handläggningen är skriftlig, men för utredning av saken kan en muntlig förhandling hållas vid behov.